شیر کنترل اصلی MAIN CONTROL VALVE

دستگاه پمپ Pump Device
شیر کنترل اصلی Main Control Valve
  دستگاه Swing Device Swing
دستگاه Travel Device Travel
اهرم  RCV Lever Lever
اهرم RCV Pedal Pedal

 

 

ساختار STRUCTURE _شیر کنترل اصلی Main Control Valve

22 1
23 1
24 1
25 2
26 1
27
28 1

101 پوشش A
102 پوشش B
103 سوپاپ مسیر مستقیم
104 سوپاپ اولویت بوم
153 دوشاخه
154 دوشاخه
155 دوشاخه
156 دوشاخه
158 دوشاخه
159 دوشاخه
اورینگ 163
اورینگ 164
اورینگ 165
اورینگ 166
اورینگ 167
اورینگ 168
اورینگ 169
201 جلد
202 جلد
203 جلد
204 جلد
209 فلنج
251 شیر کنترل
252 قفل سوپاپ
254 سوپاپ منطقی نوسان
اورینگ 261
اورینگ 262
اورینگ 264
273 پیچ سوکت
قرقره مسافرتی 301
قرقره 302 بازو 1
303 Boom 1 spool assy
قرقره سطل 304
قرقره چرخش 305
قرقره بازویی 306
307 بوم 2 قرقره
قرقره 309 (گزینه)
قرقره مسافرتی 310
324 بهار
325 بهار

337 درپوش
338 درپوش
339 درپوش
357 روزنه
370 بهار
372 بهار
374 بهار
376 بهار
377 بهار
378 بهار
379 بهار
391 قرقره مسافرتی مستقیم
392 قرقره برش بای پس
395 قرقره اولویت تاب
قرقره 401
424 بهار
425 بهار
438 راد
511 پاپت
515 پاپت
516 پاپت
521 بهار
523 بهار
551 دوشاخه
552 دوشاخه
553 دوشاخه
556 دوشاخه
اورینگ 561
شیر اصلی 601
شیر تسکین پورت 602
شیر تسکین 611 Nega-con
پیچ سوکت 971
پیچ سوکت 974
پیچ سوکت 975
پیچ سوکت 976

329 بهار
331 صندلی فنری
332 صندلی فنری
پیچ 333
334 درپوش
درپوش 335
پیچ 336

مدار هیدرولیک HYDRAULIC CIRCUIT

29 1

تابع FUNCTION

  1. کنترل در موقعیت خنثی  CONTROL IN NEUTRAL POSITION
30 1
31 1

سیال هیدرولیک از پمپ P1 از طریق درگاه ورودی (P1)، از طریق بای پس مرکزی (21) و مسیر موازی (22) به محفظه A (101) جریان می یابد. سیال هیدرولیک از پمپ P2 از طریق درگاه ورودی (P2) از طریق بای پس مرکزی (18) و مسیر موازی (6) به محفظه B (102) جریان می یابد. سیال هیدرولیک از پمپ P1 از طریق بای پس مرکزی (21)، دهانه کنترل منفی (NR1)، مسیر برگشت (13) و درگاه برگشت (R2) به مخزن هدایت می شود. سیال هیدرولیک از پمپ P2 نیز از طریق بای پس مرکزی (18)، دهانه کنترل منفی (NR2)، مسیر برگشت (4) و درگاه برگشت (R2) به مخزن جریان می یابد. سیال هیدرولیک در مسیرهای (6) و (22) مسدود شده است و نمی تواند به مخزن بازگردد. در صورتی که یک اهرم کنترل کار کند، سیال هیدرولیک از پمپ P2 به قرقره سمت راست حرکت (301) از مسیر (18) عرضه می شود. ) و به قرقره ها: option(309)، boom1(303)، سطل(304) و arm2(306) from path(6). علاوه بر این، سیال هیدرولیک از پمپ P1 به قرقره سمت چپ حرکتی (310) از مسیر (7) در حالی که قرقره های تاب (305)، بوم2 (307) و بازو (302) از مسیر (22) تامین می شود.

کنترل منفی NEGATIVE CONTROL

عملیات عمومی General operation

32 1

فشار سیگنال کنترل منفی از بای پس مرکزی (18، 21) در موارد زیر رخ می دهد و تخلیه پمپ را کنترل می کند.
1. حالت خنثی زمانی که هیچ عملکردی فعال نمی شود.
2. اهرم کنترل خلبان تا حدی کار می کند.
سیال هیدرولیک پمپ P1(28) از طریق بای پس مرکزی (21)، مسیر (3) و روزنه (9) (در داخل پاپپت (15)) به گذرگاه برگشت (13) جریان می یابد. محدودیت ناشی از این امر دهانه در نتیجه مسیر (3) را تحت فشار قرار می دهد. این فشار به عنوان فشار سیگنال کنترل منفی Fl به رگلاتور پمپ P1 از طریق خط کنترل منفی (4) منتقل می شود. رگولاتور پمپ را کنترل می کند تا دبی پمپ P1 (28) را کاهش دهد.

33 1

شیر تسکین کنترل منفی (611) از poppet (15)، فنر (16) و پوشش (101) تشکیل شده است. هنگامی که سیال هیدرولیک در بای پس مرکزی تا حدی افزایش می یابد که فشار در مسیر (3) به فشار تنظیم شده فنر (16) می رسد، سیال هیدرولیک در مسیر (3) پاپت (15) را باز می کند و فرار می کند. در مسیر برگشت (13). در حالت بدون بار، سیال هیدرولیک پمپ P1 (28) به طور کامل از طریق مسیر (21)، روزنه (9) و مسیر برگشت (13) به مخزن جریان می یابد. بنابراین فشار FL در مسیر (3) حداکثر می شود (FL1) زیرا تمام دبی توسط روزنه (9) کاهش می یابد که به نوبه خود پمپ P1 (28) را از بین می برد تا زاویه کج شدن و در نتیجه تخلیه پمپ به حداقل برسد. P1(28).(Qmin)

کنترل منفی (با اندازه گیری دقیق) Negative control(With fine metering)

34 1

برای مثال، در موردی که اهرم کنترل خلبان برای بوم اصلی کمی کار می‌کند، فشار خلبان XAb1 قرقره بوم اصلی (303) را تا حدی در جهت چپ تغییر می‌دهد. بنابراین مسیر (19) تا حدی باز می شود و بای پس مرکزی (18) کمی بسته می شود. بدین ترتیب سیال هیدرولیک جدا می شود.
یک قسمت از طریق دهانه (7) از طریق مسیر (18) و قسمت دیگر به مسیر موازی (6)، مسیر (19) و پورت Ab1 جریان می یابد. جریان از مسیر (18) از طریق روزنه (7) کمی کاهش می یابد و فشار Fr در مسیر (10) در نتیجه نیز اندکی کاهش می یابد. با کاهش فشار Fr، دبی پمپ P2(27) افزایش می یابد. با جابجایی اهرم کنترل خلبان حتی بیشتر، مسیر (18) با جابجایی قرقره (303) بسته می شود و سپس جریان از طریق بای پس صفر می شود. فشار در مسیر (10) صفر می شود و دبی پمپ P2 (27) حداکثر می شود. (Qmax) از آنجایی که دبی پمپ با کمی کار کردن اهرم کنترل پیلوت تنظیم می شود، حرکت دقیق محرک انجام می شود.
برای پمپ P1 (28) همان اصل کنترل منفی عملکرد با استفاده از روزنه (9) رخ می دهد.

هر عملیات قرقره EACH SPOOL OPERATION

کنترل بوم
عملیات بوم بالا

35 1

عملیات بوم کردن اصلی سریع می شود زیرا سیال هیدرولیک پمپ P2 که به درگاه P2 هدایت می شود در بدنه پمپ P1 که وارد پورت P1 می شود ترکیب می شود. جریان تلاقی به سمت سر سیلندر بوم عرضه می شود.
در کار با سرعت کم، فقط بوم 1 اسپول (303) کار می کند و با سیال هیدرولیک از پمپ P2 تامین می شود.
سیال هیدرولیک از پمپ P2 از طریق پورت P2 و مسیر موازی (6) به بوم1 استخر (303) جریان می یابد. سیال هیدرولیک از پمپ P1 از طریق پورت پمپ P1 و مسیر موازی (22) به سمت قرقره boom2 (307) جریان می یابد.
در طول عملیات بوم بالا، فشار پایلوت از شیر کنترل پایلوت به پورت XAb1 وارد می شود و قرقره بوم 1 (303) را در جهت چپ در مقابل فنرها (370) و (370) تغییر می دهد. سیال هیدرولیک از پمپ P2. وارد مسیر موازی (6) می شود و سپس از شیر بازرسی بار LCb1(511) و boom1 spoool(303) می گذرد و شیر چک HV(516) سپس به پورت Ab1 می ریزد.
به دنبال آن به سمت سر سیلندر بوم جریان می یابد.
در همان زمان، فشار پایلوت از طریق درگاه XAb2، قرقره بوم2 (307) را در جهت چپ در برابر فنرها (374) و (372) تغییر می دهد. سیال هیدرولیک از پمپ P1 از طریق مسیر موازی (22) و بای پس مرکزی (21) وارد می شود، سپس از شیر چک بار CSP (511)، قرقره boom2 (307) و شیر چک بار Cb (511) عبور می کند. سپس جریان ها در مسیر (8) ترکیب می شوند و به پورت Ab1 و سمت سر سیلندر بوم هدایت می شوند.
جریان از سمت میله سیلندر بوم از طریق درگاه Bb1 به قرقره boom1 (303) باز می گردد. سپس از طریق مسیر (13) به درگاه بازگشتی R2 هدایت می شود.

عملیات بوم پایین Boom down operation

36 1

در حین عملیات پایین آوردن بوم، فشار پیلوت از شیر کنترل پایلوت به پورت XBb1 و PbL وارد می شود و قرقره بوم1 (303) را در جهت درست در برابر فنرها (370) و (379) تغییر می دهد.
سیال هیدرولیک از پمپ P2 وارد مسیر موازی (6) می شود و از طریق شیر برگشت بار LCb1 (511) به درگاه Bb1 هدایت می شود. به دنبال آن به سمت میله سیلندر بوم جریان می یابد.
جریان برگشتی از سمت سر سیلندر بوم از طریق درگاه Ab1 به قرقره boom1 (303) باز می گردد. سپس از طریق مسیر (4) به درگاه بازگشتی R2 هدایت می شود.
علاوه بر این، جریان برگشتی در مسیر (45) محدود می شود که سیلندر بوم را با سرعت مناسب پایین می آورد.

 

کنترل بازو Arm control

عملیات باز کردن بازو Arm roll out operation

 

37

در حین عملیات رول کردن بازو، فشار پایلوت از شیر کنترل پایلوت به پورت‌های خلبان (XBa1 & XBa2) وارد می‌شود و قرقره بازویی (302) را در جهت چپ در برابر فنرها (370) و (379) تغییر می‌دهد. قرقره arm2 (306) در جهت چپ در برابر فنرها (374) و (372). سیال هیدرولیک از پمپ P1 از طریق شیر برگشت بار LCa1 (511)، شیر قفل HV (516) و سپس از طریق مسیر موازی (22) جریان می یابد. سپس از طریق درگاه Ba1 به سمت میله سیلندر بازو هدایت می شود.
در همان زمان، فشار پایلوت از طریق درگاه XBa2، قرقره arm2 (306) را در جهت چپ در برابر فنرها (374) و (372) تغییر می دهد. سیال هیدرولیک از پمپ P2 از طریق مسیر موازی (22) و بای پس مرکزی (21) وارد می شود، سپس از شیر چک دریچه اولویت بوم (104)، قرقره بازویی (306) عبور می کند. جریان ها ترکیب شده و به پورت Ba1 و سمت میله سیلندر بازو هدایت می شوند.
جریان از سمت سر سیلندر بازو از طریق درگاه Aa1 به قرقره arm1 (302) باز می گردد. سپس از طریق مسیر (13) به درگاه بازگشتی R2 هدایت می شود.

رول بازو در حال کار است Arm roll in operation       

فقط در هنگام بار سبک
During light load only

38

فشار در سمت سر سیلندر بازو افزایش می یابد The pressure in the arm cylinder head side increases

39

در حین کار رول بازویی، فشار پیلوت از شیر کنترل پایلوت به پورت‌های XAa1، XAa2 و PaL وارد می‌شود و قرقره بازویی (302) را در جهت درست در برابر فنرها (370) و (379) تغییر می‌دهد. قرقره arm2 (306) در جهت درست در برابر فنرها (384) و (372). در طول چرخش بازویی در حال کار، سیال هیدرولیک از پمپ P1 از طریق مسیر موازی (22) به داخل قرقره بازویی (302) جریان می یابد. سپس از طریق شیر چک بار LCa1(511)، سوپاپ بررسی HV(516) و پورت Aa1 وارد قسمت سر سیلندر بازو می شود.
در همان زمان، سیال هیدرولیک از پمپ P2 از طریق مسیر موازی (22) به قرقره arm2 (306) جریان می یابد. سپس از طریق شیر چک سوپاپ اولویت بوم (104) و پورت Aa1 وارد قسمت سر سیلندر بازو می شود.
جریان برگشتی از سمت میله سیلندر بازو توسط خود وزنی بازوها و به زودی تحت فشار قرار می گیرد و به پورت Ba1 باز می گردد. روغن تحت فشار که به پورت Ba1 باز می گردد از داخل قرقره بازو 1 وارد قرقره بازو 1 می شود. فقط در یک بار سبک، شیر چک آستین را باز می کند، مسیر موازی را به طور معکوس از سوراخ قرقره (c) جریان می دهد و به درگاه Aa1 متصل می شود. به این عملکرد بازسازی بازو می گویند.
هنگامی که فشار در سمت سرسیلندر بازو افزایش می یابد، پیستون (d) و قرقره فرعی (e) در جهت درست منتقل می شوند و در عین حال شیر چک آستین (f) از سمت میله سیلندر بازو وارد جریان می شود. Ba1 را از طریق سوراخ پیرامونی (a) قرقره arm1 به داخل قرقره، از طریق سوراخ پیرامونی (b) قرقره خارج کرده و از طریق درگاه مخزن R2 به مخزن روغن هیدرولیک باز می گردد.

 

کنترل سطل Bucket control
رول سطل در حال کار است Bucket roll in operation

40

در طول رول سطل در حال کار، فشار پایلوت از شیر کنترل پایلوت به پورت XBk می رسد و قرقره سطل (304) را در جهت چپ در برابر فنرها (370) و (379) تغییر می دهد. سیال هیدرولیک از پمپ P2 وارد مسیر موازی (6) می شود و از طریق شیر برگشت بار LCk(511) به درگاه Bk1 هدایت می شود. پس از آن به سمت سر سطل جریان می یابد. جریان برگشتی از سمت میله سیلندر سطل از طریق درگاه Ak1 به قرقره سطل (304) باز می گردد. سپس از طریق مسیر (13) به درگاه بازگشتی R2 هدایت می شود.

 

عملیات سطل بیرون Bucket out operation

41

در حین عملیات رول کردن سطل، فشار پیلوت از شیر کنترل پایلوت به پورت XAk وارد می شود و قرقره سطل (304) را در سمت راست و در مقابل فنرها (370) و (370) تغییر می دهد. سیال هیدرولیک از پمپ P2 وارد مسیر موازی (6) می شود و از طریق شیر برگشت بار LCk(511) به درگاه AK1 هدایت می شود. به دنبال آن به سمت میله سیلندر سطل جریان می یابد. جریان برگشتی از سمت سر سیلندر سطل به قرقره سطل (304) از طریق پورت Bk1. سپس از طریق مسیر (4) به درگاه بازگشتی R2 هدایت می شود.

 

کنترل چرخش Swing control

42

در حین چرخش به راست یا چپ، فقط سیال هیدرولیک پمپ P1 به موتور سوئینگ می رسد. فشار پیلوت از شیر کنترل پایلوت به پورت XAs عرضه می شود و قرقره چرخش (305) را در جهت چپ در مقابل تغییر می دهد. چشمه (370) و (379). سیال هیدرولیک از پمپ P1 از طریق مسیر موازی (22) به قرقره چرخان (305) جریان می یابد. سپس از طریق سوپاپ LCs (254) و پورت As به موتور سوئینگ هدایت می شود. در نتیجه موتور سوئینگ می چرخد و جریان برگشتی از موتور سوئینگ وارد پورت Bs می شود. جریان موتور از طریق قرقره چرخشی (305) و مسیر (13) به درگاه مخزن R2 باز می گردد. در مورد عمل مخالف، عملیات مشابه است.

 

 کنترل تراول Travel control

43

در حین کار سفر، سیال هیدرولیک پمپ P1 به موتور مسافرتی و سیال هیدرولیک پمپ P2 به موتور مسافرتی دیگر عرضه می شود.
فشار پایلوت از شیر کنترل پایلوت به پورت XAtr و XAtl عرضه می شود.
و قرقره سمت راست حرکتی (301) و قرقره سمت چپ حرکتی (310) را در جهت چپ در مقابل فنرهای (328) و (329) تغییر می دهد. سیال هیدرولیک از پمپ P1 از طریق مسیر موازی به قرقره سمت چپ حرکتی (310) و سیال هیدرولیک پمپ P2 به قرقره سمت راست حرکتی (301) جریان می یابد. سپس از طریق پورت Atl و Atr به هر موتور مسافرتی هدایت می شوند. در نتیجه موتورهای مسافرتی می چرخند و جریان برگشتی از موتورهای مسافرتی وارد پورت Btl و پورت Btr می شود. جریان از موتورها از طریق قرقره های مسافرتی (310 و 301) به درگاه مخزن R2 باز می گردد. در مورد عمل مخالف، عملیات مشابه است.

حفاظت از فشار مدار CIRCUIT PRESSURE PROTENCTION

شیر کنترل دارای دو نوع شیر تسکین دهنده برای محدود کردن فشار در مدار است. The control valve has two kinds of relief valve to limit the pressure in a circuit.

شیر تسکین اصلی Main relief valve

فشار سیستم هیدرولیک اصلی را محدود می کند.Limits the pressure of the main hydraulic system.

 

44

سیال هیدرولیک پمپ P1 و پمپ P2 به ترتیب از طریق پورت های P1 و P2 وارد شیر کنترل می شود. از اینجا جریان از طریق شیر چک CMR1 یا CMR2 (511) و مسیر (11) به شیر اصلی (601) هدایت می شود. فشار در مسیر (11) توسط شیر اصلی (601) به فشار تنظیم شده آن محدود می شود.

 

عملیات امداد اصلی در حین کار Main relief operation while working

45

در حالی که فشار در مسیر (11) کمتر از فشار تنظیم شده شیر اصلی (601) است، پاپت (24) نشسته است و سیال هیدرولیک در مسیر (11) نمی تواند به سمت برگشت فرار کند (14). هنگامی که فشار در مسیر (11) به تنظیم فشار نزدیک می شود، poppet (24) در برابر فنر (39) باز می شود. همانطور که جریان در محفظه (33) از طریق مسیر (32) به بازگشت (14) فرار می کند، فشار آن کاهش می یابد. در همان زمان، سیال هیدرولیک در مسیر (11) با افت فشار در سرتاسر دهانه (31) به مسیر (30) جریان می‌یابد. سپس فشار در محفظه فنری (35) کمتر می‌شود زیرا از مسیر خارج می‌شود (30). فشار از مسیر (11) پیستون (38) را در جهت چپ در برابر فنر (34) هل می دهد. سپس پیستون (38) باز می شود و سیال هیدرولیک در مسیر (11) به برگشت (14) فرار می کند و تنظیم فشار را حفظ می کند. تنظیم فشار با پیچ تنظیم (25) تنظیم می شود.

شیر تسکین پورت
فشار سرویس را در مدار سیلندر محدود می کند.

Port relief valve
Limits the service pressure in a cylinder circuit.

46

دریچه های تسکین پورت و شیرهای تشکیل دهنده بین سیلندرهای دستگاه های کار (بوم، بازو، سطل) و قرقره های آنها نصب می شوند. در مورد یک نیروی خارجی که روی میله سیلندر وارد می شود و قرقره آن در حالت خنثی است، فشار در سیلندر ممکن است بیش از حد شود. شیر تسکین پورت (602) این فشار را به فشار تنظیم شده شیر محدود می کند.
شیر تسکین پورت (602) همچنین عملکرد اضافی یک شیر آرایش را دارد. این امکان وجود دارد که تحت تأثیر یک نیروی خارجی بر روی یک سیلندر شرایطی رخ دهد که در آن جریان کافی برای مطابقت با سرعت سیلندر وجود نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، خلاء و در نتیجه کاویتاسیون ممکن است وجود داشته باشد. برای از بین بردن چنین اتفاقی، یک سوپاپ آرایشی عمل می کند تا با تامین جریان برگشتی به داخل سیلندر، این خلاء را بشکند.
سیال هیدرولیک بین سیلندر و قرقره آن به مسیر (6) جریان می یابد تا شیر تخلیه پورت (602) را تحت فشار قرار دهد. سیال هیدرولیک در مسیر (6) از طریق مسیر (4) در پیستون (10) به محفظه فنر (3) جریان می یابد. اگر فشار کمتر از تنظیم فشار باشد، poppet (2) خاموش می شود زیرا نیروی فنر (1) بر فشار غلبه می کند. بنابراین مسیر (6) و محفظه فنر (3) فشار یکسانی دارند. از آنجایی که ناحیه تحت فشار طرف محفظه فنری (3) صندلی (8) و پیستون (9) بزرگتر از سمت مسیر (6) است، صندلی (8) و پیستون (9) در جهت درست فشار داده می شوند. به طور ایمن قرار گیرد و سپس سیال هیدرولیک در مسیر (6) به مسیر برگشت (5) فرار نمی کند.

 

عملکرد امداد بندر Port relief function

47

هنگامی که فشار در مسیر (6) تا تنظیم فشار تحت فشار قرار می گیرد، poppet (2) در برابر فنر (1) باز می شود. سیال هیدرولیک در محفظه (11) به مسیر برگشت (5) جریان می یابد.
از طریق مسیر (13) با کاهش فشار آن. پیستون (10) با فشار در مسیر (6) در جهت چپ جابجا می شود و در انتهای دوشاخه (7) متوقف می شود. سیال هیدرولیک در مسیر (6) از طریق مسیر (4) در پیستون (10) و محفظه فنر (3) به محفظه (11) جریان می یابد. از آنجا که فشار دیفرانسیل بین پاس (6) و پاس (4) توسط روزنه بین قطر خارجی انتهای پیستون (10) و قطر داخلی پیستون (9) ایجاد می شود، فشار در محفظه فنر (3) کم می شود و بنابراین پیستون (9) با باز شدن مسیر (12) به سمت چپ فشار داده می شود تا سیال هیدرولیک در مسیر (6) به مسیر برگشت (5) جریان یابد.

 

عملکرد آرایش Make up function

48

به دنبال این، در حال حاضر مورد یک شیر تسکین پورت که به عنوان یک دریچه تکمیل عمل می کند توضیح داده شده است. در صورتی که سیال هیدرولیک در سمت میله سیلندر (سر) از شیر تخلیه پورت (602) خارج شود، سیال هیدرولیک باید زمانی که خلاء در کنار مسیر (6) رخ می دهد، در محفظه فنری (3) از طریق مسیر (4) نیز رخ می دهد. فشار در سمت مسیر برگشت (5) روی صندلی (8) تأثیر می گذارد. نشیمنگاه (8) توسط فشار برگشتی به سمت چپ منحرف می‌شود، زیرا طرف‌های محفظه فنری (3) صندلی (8) و پیستون (9) تحت خلاء هستند. سیال هیدرولیک در مسیر برگشت (5) به مسیر (6) جریان می یابد تا خلاء سمت مسیر (6) را بشکند.

عیب یابی TROUBLESHOOTING

GENERAL COMMENTS

نظرات عمومی

هنگامی که هر پدیده غیرعادی مشاهده شد، بررسی کنید که آیا این مشکل در خود شیر کنترل است یا مشکلی در پمپ، پمپ خلبان یا مدار مناسب است.
برای این منظور باید فشار پایلوت، فشار تخلیه پمپ، فشار بار و … اندازه گیری شود.
علاوه بر این، حتی زمانی که جداسازی و بررسی جزئی انجام می شود، مراحل جداسازی و مونتاژ قبلی ذکر شده را دنبال کنید.
از آنجایی که گرد و غبار برای اجزای هیدرولیک بسیار مضر است، به پیشگیری از گرد و غبار توجه کامل داشته باشید.
حتی برای جداسازی جزئی، اقدامات پیشگیری از گرد و غبار باید انجام شود.
قطعات متحرک را با دقت کنترل کنید. حتی برای یک آسیب کوچک، اصلاح با استفاده از سنگ روغن انجام شود.
بررسی خود را با دقت انجام دهید و توجه لازم را داشته باشید تا به سطح آب بندی حلقه های O آسیبی وارد نشود. چنین آسیبی باعث نشت روغن داخلی و خارجی می شود.

 

ورود

پذیرفتن انصراف
جهت قیمت یا سفارش کالا با ما تماس بگیرید ۰۹۱۷۷۲۹۵۰۳۹ ۰۹۱۷۷۲۹۵۰۴۹ ۰۷۱۳۸۳۰۶۹۶۳