سیستم هیدرولیک HYDRAULIC SYSTEM

سیستم هیدرولیک HYDRAULIC SYSTEM

1- مدار هیدرولیک گروه 1 GROUP 1 HYDRAULIC CIRCUIT

116

1 Main pump
2 Main control valve
3 Swing motor
4 Travel motor
5 RCV lever(LH)
6 RCV lever(RH)
7 RCV pedal
8 Boom cylinder(LH)
9 Boom cylinder(RH)
10 Arm cylinder
11 Bucket cylinder
12 Turning joint
13 Check valve
14 Check valve
15 Hydraulic tank
16 Oil cooler
17 Air breather
18 Bypass valve
19 Strainer
20 Spin filter
21 Line filter
22 Solenoid valve
23 Accumulator
24 Pressure switch
25 Shuttle valve
26 Last guard filter

1 پمپ اصلی
2 شیر کنترل اصلی
3 موتور سوئینگ
4 موتور مسافرتی
5 اهرم RCV (LH)
6 اهرم RCV (RH)
7 پدال RCV
8 سیلندر بوم (LH)
9 سیلندر بوم (RH)
10 سیلندر بازویی
11 سیلندر سطلی
12 مفصل چرخشی
13 شیر چک
14 شیر چک
15 مخزن هیدرولیک
16 کولر روغن
17 تنفس هوا
18 شیر بای پس
19 صافی
20 فیلتر اسپین
21 فیلتر خط
22 شیر برقی
23 آکومولاتور
24 سوئیچ فشار
25 شیر شاتل
26 آخرین فیلتر محافظ

مدار اصلی گروه 2 GROUP 2 MAIN CIRCUIT

مدار هیدرولیک اصلی شامل مدار مکش، مدار تحویل، مدار برگشت و مدار تخلیه است.
سیستم هیدرولیک شامل یک پمپ اصلی، یک شیر کنترل، یک موتور چرخان، چهار سیلندر و دو موتور مسافرتی است.
پمپ پیستونی محوری با جابجایی متغیر نوع صفحه swash به عنوان پمپ اصلی استفاده می شود و توسط موتور در نسبت 1.0 دور موتور به حرکت در می آید.

  1. مدار مکش و تحویل SUCTION AND DELIVERY CIRCUIT
117

پمپ ها روغن را از مخزن هیدرولیک از طریق فیلتر مکش دریافت می کنند. روغن تخلیه شده از پمپ به شیر کنترل جریان می یابد و از درگاه های مخزن خارج می شود.
روغن تخلیه شده از پمپ اصلی از طریق شیر کنترل به سمت محرک ها جریان می یابد.
شیر کنترل عملکردهای هیدرولیک را کنترل می کند.
روغن برگشتی از محرک ها از طریق شیر کنترل و خنک کننده روغن به مخزن هیدرولیک جریان می یابد.

2. مدار برگشتRETURN CIRCUIT

118

تمام روغن برگشتی از هر محرک از طریق شیر کنترل به مخزن هیدرولیک باز می گردد.
سوپاپ های برگشتی در مدار برگشت ارائه می شوند.
فشار تنظیم شیرهای برگشتی 1.5kgf/cm2 (21psi) و 3.0kgf/cm2 (43psi) است.
معمولاً روغن از سمت چپ شیر کنترل از طریق خنک کننده روغن به مخزن هیدرولیک باز می گردد.
هنگامی که دمای روغن پایین است، ویسکوزیته بیشتر می شود و مقاومت جریان در هنگام عبور از خنک کننده روغن افزایش می یابد. هنگامی که فشار روغن از 3.0 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (43psi) بیشتر شود، روغن مستقیماً به مخزن هیدرولیک باز می‌گردد و در نتیجه دمای روغن به سرعت در سطح مناسبی افزایش می‌یابد.
هنگامی که خنک کننده روغن مسدود می شود، روغن مستقیماً از طریق سوپاپ بای پس (1) به مخزن هیدرولیک باز می گردد.
فیلتر جریان کامل و شیر بای پس در مخزن هیدرولیک ارائه شده است.
روغن برگشتی از سمت راست و چپ شیر کنترل توسط فیلتر جریان کامل ترکیب و فیلتر می شود. در فیلتر جریان کامل، یک شیر تسکین بای پس وجود دارد.
هنگامی که عنصر فیلتر مسدود می شود، شیر تخلیه با فشار دیفرانسیل 1.5kgf/cm2 (21psi) باز می شود.

3. مدار تخلی DRAIN CIRCUIT

119

علاوه بر نشتی داخلی از موتورها و پمپ اصلی، روغن برای روانکاری گردش می کند. این روغن باید به مخزن هیدرولیک عبوری از فیلتر اسپین تغذیه شود.
هنگامی که فشار روغن تخلیه از 1.5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (21psi) بیشتر شود، روغن مستقیماً به مخزن هیدرولیک باز می‌گردد.
1- مدار تخلیه موتور مسافرتی
روغن نشت شده از موتورهای مسافرتی راست و چپ از دریچه های تخلیه موجود در محفظه موتور مربوطه خارج شده و به یکدیگر می پیوندد. این روغن ها از مفصل تراش عبور کرده و پس از فیلتر شدن توسط فیلتر اسپین به مخزن هیدرولیک باز می گردند.
2- SWING MOTOR DRAIN CIRCUIT
روغن نشت شده از موتور سوئینگ با عبور از یک فیلتر چرخشی با روغن تخلیه شده از مدار حرکت به مخزن هیدرولیک باز می گردد.
3- مدار تخلیه پمپ اصلی
روغن نشت شده از پمپ اصلی با عبور از فیلتر اسپین به مخزن هیدرولیک باز می گردد.

GROUP 3 PILOT CIRCUIT

120

مدار پایلوت از مدار مکش، مدار تحویل و مدار برگشت تشکیل شده است.
پمپ خلبان با شیر تسکین ارائه می شود، روغن را از مخزن هیدرولیک از طریق فیلتر مکش دریافت می کند.
روغن تخلیه شده از پمپ خلبان از طریق فیلتر خط، شیر EPPR، مجموعه شیر برقی، ترمز دستی چرخان، شیر کنترل اصلی و شیر برقی قفل ایمنی به شیر کنترل از راه دور جریان می یابد.

1. مدار مکش، تحویل و برگشت SUCTION, DELIVERY AND RETURN CIRCUIT

128

پمپ خلبان روغن را از مخزن هیدرولیک دریافت می کند. روغن تخلیه شده از پمپ خلبان از طریق فیلتر خط به شیر برقی ایمنی جریان می یابد. روغن توسط فیلتر خط فیلتر می شود. دریچه خلبانی برای محدود کردن فشار مدار پیلوت در پمپ خلبان ارائه شده است.
روغن فیلتر شده توسط فیلتر خط، شیر کنترل از راه دور را از طریق شیر برقی ایمنی عبور می دهد. روغن برگشتی به مخزن هیدرولیک جریان می یابد.

2. سوپاپ ایمنی (اهرم ایمنی)  SAFETY VALVE(SAFETY LEVER)

121

هنگامی که اهرم شیر برقی ایمنی به سمت پایین حرکت می کند، روغن از طریق شیر برقی و فیلتر خط به شیر کنترل از راه دور جریان می یابد.هنگامی که اهرم شیر برقی ایمنی به سمت بالا حرکت می کند، روغن به دلیل مسدود شدن پورت به شیر کنترل از راه دور جریان نمی یابد.

3. سیستم اولویت بوم BOOM PRIORITY SYSTEM

122

هنگام انجام عملیات ترکیبی چرخش و بوم یا بازو، سرعت عملکرد بوم یا بازو پس از عملکرد عادی کاهش می یابد. برای افزایش راندمان کاری از سیستم کاهش سرعت چرخش استفاده می شود. هنگامی که حالت کار سنگین در حالت کار روشن است، روغن پیلوت از پمپ خلبان از طریق شیر برقی به پورت Pns در شیر کنترل اصلی جریان می یابد. Pns فشار روغن حرکت چرخش کاهش دهنده قرقره به سمت پایین تر و سرعت جریان روغن به موتور تاب کاهش یافته است. سپس، سرعت بوم یا بازو افزایش می یابد. به این سیستم اولویت بوم می گویند.

4.سیستم کنترل سرعت سفر TRAVEL SPEED CONTROL SYSTEM

129

هنگامی که سوئیچ سرعت سفر فشار داده می شود، شیر برقی سرعت حرکت فعال می شود و روغن تخلیه شده از پمپ خلبان به سمت پورت Pk شیر پایلوت در موتورهای مسافرتی جریان می یابد. در نتیجه، پیستون کنترل توسط جریان اصلی روغن رانده می شود، بنابراین جابجایی به حداقل می رسد. هنگامی که سوئیچ سرعت سفر یک بار دیگر فشار داده می شود، شیر برقی سرعت سفر با نیروی فنر به حالت اولیه باز می گردد، روغن هیدرولیک پورت Pk به مخزن هیدرولیک برگشت می یابد. در نتیجه، پیستون کنترل توسط دستگاه اصلی برگردانده می شود. جریان روغن، بنابراین جابجایی به حداکثر می رسد.

5. سیستم تغییر فشار اصلی MAIN RELIEF PRESSURE CHANGE SYSTEM

124

هنگامی که سوئیچ تقویت کننده قدرت روی اهرم کنترل سمت چپ روشن می شود، شیر برقی تقویت کننده قدرت فعال می شود، روغن تخلیه شده از پمپ خلبان به پورت Pz دریچه اصلی کمکی شیر کنترل اصلی جریان می یابد. سپس فشار تنظیم شیر اصلی برای افزایش قدرت حفاری از 330 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع به 360 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع افزایش می‌یابد. و حتی با فشار دادن مداوم، پس از 8 ثانیه لغو می شود.

6. سیستم قطع جریان حداکثر MAX FLOW CUT OFF SYSTEM

126

هنگامی که حالت عملکرد بریکر در خوشه انتخاب می شود، شیر برقی قطع حداکثر جریان به طور خودکار فعال می شود. بنابراین فشار پایلوت (Pm1,2) به رگولاتور ارسال می شود و حجم تخلیه پمپ کاهش می یابد.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

130

هنگامی که اهرم کنترل نوسان کج می شود، روغن خلبان به درگاه SH شیر شاتل جریان می یابد، این فشار قرقره حرکت می کند، بنابراین روغن از جریان شیر خلبان به درگاه PG تخلیه می شود. این فشار به دیسک موتور چرخان اعمال می شود، بنابراین ترمز آزاد می شود. هنگامی که اهرم کنترل نوسان در وضعیت خنثی قرار می گیرد، روغن در سیلندر دیسک موتور چرخان تخلیه می شود، بنابراین ترمز اعمال می شود.

گروه 4 تک عملیات GROUP 4 SINGLE OPERATION

1. عملیات رونق BOOM UP OPERATION

131

هنگامی که اهرم کنترل سمت راست به عقب کشیده می شود، قرقره های بوم در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت بالا منتقل می شوند. روغن از پمپ جلو و عقب به شیر کنترل اصلی می ریزد و سپس به محفظه بزرگ سیلندرهای بوم می رود. در همان زمان، روغن از محفظه کوچک سیلندرهای بوم از طریق قرقره بوم در شیر کنترل اصلی به مخزن روغن هیدرولیک باز می گردد. هنگامی که این اتفاق می افتد، بوم بالا می رود. فشار بیش از حد در مدار انتهایی سیلندر بوم توسط سوپاپ تخلیه جلوگیری می شود. هنگامی که بوم بالا است و اهرم کنترل به حالت خنثی باز می گردد، مدار برای فشار نگهدارنده در انتهای پایین قرار می گیرد. سیلندر بوم توسط دریچه نگهدارنده بوم بسته می شود. این از رانش هیدرولیکی سیلندر بوم جلوگیری می کند.

2. عملیات رونق پایین BOOM DOWN OPERATION

132

هنگامی که اهرم کنترل سمت راست به جلو رانده می شود، قرقره های بوم در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پایلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت پایین منتقل می شوند.
روغن پمپ عقب به سمت شیر کنترل اصلی جریان می یابد و سپس به محفظه کوچک سیلندرهای بوم می رود.
در همان زمان، روغن از محفظه بزرگ سیلندرهای بوم از طریق قرقره بوم در شیر کنترل اصلی به مخزن هیدرولیک باز می گردد.
هنگامی که سرعت پایین بوم سریعتر است، روغن برگشتی از محفظه بزرگ سیلندر بوم با روغن پمپ عقب ترکیب می شود و به محفظه کوچک سیلندر می ریزد.
این امر از حفره شدن سیلندر توسط فشار منفی هنگامی که جریان پمپ عقب نمی تواند با سرعت بوم پایین مطابقت داشته باشد، جلوگیری می کند. و فشار بیش از حد در مدار انتهایی میله سیلندر بوم توسط شیر کمکی جلوگیری می شود.

3. بازو رول در عملیات ARM ROLL IN OPERATION

133

هنگامی که اهرم کنترل سمت چپ به عقب کشیده می شود، قرقره های بازویی در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به سمت چرخش در موقعیت حرکت می شوند.
روغن پمپ جلو و عقب وارد شیر کنترل اصلی می شود و سپس به محفظه بزرگ سیلندر بازو می رود.
در همان زمان، روغن از محفظه کوچک سیلندر بازویی از طریق قرقره بازویی در شیر کنترل اصلی به مخزن روغن هیدرولیک باز می گردد. هنگامی که این اتفاق می افتد، بازو به داخل غلت می خورد.
حفره ای که در پایین سیلندر بازو ایجاد می شود نیز توسط شیر آرایشی در شیر کنترل اصلی جلوگیری می کند.

4. عملیات باز کردن بازو ARM ROLL OUT OPERATION

134

هنگامی که اهرم کنترل چپ به جلو رانده می شود، قرقره بازویی در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پایلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت رول اوت منتقل می شود. روغن پمپ جلو و عقب به سمت شیر کنترل اصلی جریان می یابد و سپس به محفظه کوچک سیلندر بازویی می رود. در همان زمان، روغن از محفظه بزرگ سیلندر بازویی از طریق قرقره بازویی در شیر کنترل اصلی به مخزن روغن هیدرولیک باز می گردد. هنگامی که این اتفاق می افتد، بازو بیرون می زند. کاویتاسیونی که برای میله سیلندر بازو اتفاق می افتد نیز توسط شیر آرایشی در شیر کنترل اصلی جلوگیری می شود.

5. رول سطل در عملیات BUCKET ROLL IN OPERATION

135

هنگامی که اهرم کنترل سمت راست به سمت چپ کشیده می شود، قرقره سطل در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به رول در موقعیت خود منتقل می شود.
روغن پمپ عقب به سمت شیر کنترل اصلی جریان می یابد و سپس به محفظه بزرگ سیلندر سطلی می رود.
در همان زمان، روغن از محفظه کوچک سیلندر سطلی از طریق قرقره بوم در شیر کنترل اصلی به مخزن روغن هیدرولیک باز می گردد. هنگامی که این اتفاق می افتد، سطل غلت می خورد.
حفره ای که در پایین سیلندر سطل اتفاق می افتد نیز توسط شیر آرایشی در شیر کنترل اصلی جلوگیری می شود.

6. عملیات باز کردن سطل BUCKET ROLL OUT OPERATION

136

هنگامی که اهرم کنترل سمت راست به سمت راست فشار داده می شود، قرقره سطل در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پایلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت رول اوت منتقل می شود. روغن پمپ جلو به شیر کنترل اصلی جریان می یابد و سپس می رود. به محفظه کوچک سیلندر سطلی. در همان زمان، روغن از محفظه بزرگ سیلندر سطلی از طریق قرقره سطل در شیر اصلی به مخزن روغن هیدرولیک می رسد. هنگامی که این اتفاق می افتد، سطل بیرون می زند. حفره ای که برای میله سیلندر سطل اتفاق می افتد نیز توسط سوپاپ آرایشی در شیر کنترل اصلی جلوگیری می کند.

7. عملیات چرخش SWING OPERATION

137

هنگامی که اهرم کنترل چپ به چپ یا راست فشار داده می شود، قرقره چرخان در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت چرخش چپ یا راست منتقل می شود. روغن پمپ عقب به سمت کنترل اصلی جریان می یابد. سوپاپ و سپس به سمت موتور سوئینگ می رود. در همان زمان، روغن برگشتی از موتور سوئینگ از طریق قرقره چرخشی در شیر کنترل اصلی به مخزن روغن هیدرولیک باز می گردد. هنگامی که این اتفاق می افتد، روبنا به سمت چپ یا راست نوسان می کند. ترمز دستی نوسانی، سوپاپ آرایش و شیر تخلیه اضافه بار در موتورهای چرخشی ارائه شده است. حفره ای که برای موتور سوئینگ اتفاق می افتد نیز توسط سوپاپ آرایش در خود موتور سوئینگ جلوگیری می شود.

عملکرد مدار چرخشی SWING CIRCUIT OPERATION

138

1- سوپاپ ترمز موتور MOTOR BRAKE VALVE
دریچه ترمز موتور برای محدودیت های موتور چرخشی برای کاهش فشار شروع و توقف چرخش
عمل.
2- دریچه آرایش MAKE UP VALVE
دریچه های آرایش با تامین روغن برگشتی به سمت خلاء موتور از ایجاد حفره جلوگیری می کنند.
3- ترمز دستی PARKING BRAKE
در صورت نیاز به پارک ماشین در شیب در حین کار، خطر نوسان غیر ارادی ناشی از وزن خود ماشین وجود دارد. ترمز برای جلوگیری از این نوسان غیر ارادی وصل شده است.
عملکرد “خاموش” ترمز دستی PARKING BRAKE “OFF” OPERATION
ترمز دستی توسط روغن فشار پایلوت از پمپ خلبان آزاد می شود. هنگامی که اهرم کنترل سمت چپ در موقعیت نوسان قرار می گیرد، فشار پایلوت در شیر شاتل به شیر آزاد کننده ترمز منتقل می شود و دریچه آزادسازی ترمز تغییر می کند. فشار خلبان پیستون ترمز را بلند کرده و ترمز دستی را رها کنید.
عملکرد «روشن» ترمز دستی PARKING BRAKE “ON” OPERATION
هنگامی که اهرم کنترل در موقعیت خنثی قرار می گیرد، فشار روغن خلبان به سمت پایین می رود. سپس دریچه آزادسازی ترمز به حالت خنثی بازگشته و روغن از پیستون ترمز به مخزن بازگردانده می شود. و ترمز روی “روشن” تنظیم شده است.
دریچه بای پس BYPASS VALVE
این شیر بای‌پس ضربه‌های ایجاد شده در اثر توقف حرکت نوسانی و کاهش نوسان ناشی از حرکت نوسانی را جذب می‌کند.

8. عملیات به جلو و معکوس سفر کنید TRAVEL FORWARD AND REVERSE OPERATION

139

هنگامی که اهرم های مسافرتی به سمت جلو یا عقب رانده می شوند، قرقره های حرکتی در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت حرکت رو به جلو یا معکوس منتقل می شوند. روغن هر دو پمپ به سمت کنترل اصلی جریان می یابد. سوپاپ و سپس از طریق مفصل تراش به هر دو موتور مسافرتی می رود. روغن برگشتی از هر دو موتور مسافرتی از طریق مفصل تراشکاری و قرقره های حرکتی در شیر کنترل اصلی به مخزن روغن هیدرولیک باز می گردد. هنگامی که این اتفاق می افتد، دستگاه به سمت جلو یا عقب.

TRAVEL CIRCUIT OPERATION

140

سوپاپ هایی در موتورهای مسافرتی برای ارائه عملکردهای زیر ارائه شده است.
1- سوپاپ کانتر بالانس
هنگام توقف موتور از شیب نزولی، این دریچه برای جلوگیری از اجرای بیش از حد موتور.
2- شیر تسکین اضافه بار
شیر تسکین فشار مدار را کمتر از 365 کیلوگرم بر سانتی متر مربع محدود می کند تا از ایجاد فشار بالا در زمان توقف دستگاه جلوگیری کند. این شیر با توقف موتور، روغن را از گذرگاه فشار کمتر می مکد تا از فشار منفی و حفره شدن موتور جلوگیری کند.

گروه 5 عملیات ترکیبی GROUP 5 COMBINED OPERATION

1. طرح کلی OUTLINE

141

روغن پمپ جلو و عقب از طریق گذرگاه روغن خنثی، عبور روغن بای پس و عبور روغن تلاقی در شیر کنترل اصلی جریان می یابد. سپس روغن به هر محرک می رود و آنها را راه اندازی می کند. شیرهای چک و روزنه ها روی این گذرگاه روغن در شیر کنترل اصلی قرار دارند. اینها روغن پمپ های اصلی را طوری کنترل می کنند که با عملکرد هر محرک مطابقت داشته باشد و عملکرد ترکیبی را هموار کند.
قرقره مسافرتی مستقیم
این قرقره حرکت مستقیم برای سفر مستقیم در شیر کنترل اصلی ارائه شده است. اگر در هنگام سفر هر محرکی کار کند، قرقره حرکت مستقیم توسط فشار روغن پیلوت به سمت چپ هل داده می شود.
در نتیجه، گذرگاه منبع روغن سفری چپ و راست به هم متصل می‌شوند و مقدار معادل روغن به سمت موتورهای مسافرتی چپ و راست جریان می‌یابد. این حرکت مستقیم را حفظ می کند.

2. عملیات نوسان و بوم ترکیبی COMBINED SWING AND BOOM OPERATION

142

هنگامی که عملکردهای تاب و بوم کار می کنند، همزمان قرقره چرخان و بوم در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پایلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت عملکردی منتقل می شوند. روغن پمپ جلویی از طریق به موتور چرخان می ریزد. چرخاندن قرقره و سیلندر بوم از طریق بوم 2 قرقره. روغن پمپ عقب از طریق قرقره بوم 1 در شیر کنترل سمت راست به داخل سیلندرهای بوم جریان می یابد. روبنا نوسان می کند و بوم کار می کند.

3. عملیات تاب و بازو ترکیبی COMBINED SWING AND ARM OPERATION

143

هنگامی که عملکردهای تاب و بازو کار می کنند، به طور همزمان قرقره چرخان و قرقره بازویی در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت عملکردی منتقل می شوند. چرخاندن قرقره و سیلندر بازو از طریق قرقره بازوی 1. روغن پمپ عقب از طریق قرقره بازویی 2 سوپاپ کنترل سمت راست به داخل سیلندر بازوی جریان می یابد. روبنا حرکت می کند و بازو کار می کند.

4. عملیات چرخش و سطل ترکیبی COMBINED SWING AND BUCKET OPERATION

144

هنگامی که عملکردهای تاب و سطل کار می کنند، به طور همزمان قرقره چرخان و قرقره سطل در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت عملکردی منتقل می شوند. روغن پمپ جلویی از طریق موتور چرخان جریان می یابد. روغن پمپ عقب از طریق قرقره سطل در شیر کنترل سمت راست به داخل سیلندر سطل جریان می یابد.

5. عملیات تاب، بوم، بازو و سطل ترکیبی COMBINED SWING, BOOM, ARM AND BUCKET OPERATION

145

هنگامی که عملکردهای نوسان، بوم، بازو و سطل کار می کنند، همزمان هر قرقره در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پایلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت عملکردی منتقل می شود. سیلندرهای بوم و سیلندر بازو از طریق قرقره چرخش، بوم 2 قرقره، قرقره بازوی 1، و عبور روغن موازی و تلاقی در شیر کنترل سمت چپ. روغن پمپ عقب به داخل سیلندرهای بوم، سیلندر بازو و سیلندر سطل از طریق قرقره بوم 1، قرقره بازوی 2، قرقره سطل و مسیر عبور روغن موازی و تلاقی در شیر کنترل سمت راست به سیلندرهای بوم، سیلندر بازو و سیلندر سطل می ریزد. روبنا نوسان می کند و بوم، بازو و سطل عمل می کنند.

6. چرخش ترکیبی و عملیات مسافرتی COMBINED SWING AND TRAVEL OPERATION

146

هنگامی که عملکردهای چرخش و حرکت کار می کنند، همزمان قرقره چرخان و قرقره های حرکتی در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت عملکردی منتقل می شوند و قرقره حرکت مستقیم توسط روغن پیلوت به سمت چپ هل داده می شود. فشار پمپ خلبان. روغن پمپ جلویی از طریق قرقره چرخان به موتور چرخان می ریزد. روغن پمپ عقب از طریق قرقره حرکتی RH در شیر کنترل سمت راست و قرقره حرکت LH سوپاپ کنترل سمت چپ از طریق قرقره حرکت مستقیم به موتور سفر می‌رود. روبنا نوسان می‌کند و ماشین مستقیم حرکت می‌کند.

7. عملیات رونق و سفر ترکیبی COMBINED BOOM AND TRAVEL OPERATION

147

هنگامی که عملکردهای بوم و سفر کار می کنند، به طور همزمان قرقره های بوم و قرقره های حرکتی در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت عملکردی منتقل می شوند و قرقره حرکت مستقیم توسط روغن به سمت چپ رانده می شود. فشار از پمپ خلبان. روغن پمپ جلویی در صورت عملیات بوم بالا از طریق بوم 2 بوم و بوم 1 به داخل سیلندرهای بوم جریان می یابد. روغن پمپ عقب از طریق قرقره حرکتی RH سوپاپ کنترل سمت راست و قرقره حرکت LH سوپاپ کنترل سمت چپ از طریق قرقره حرکت مستقیم به موتورهای مسافرتی جریان می یابد.

8.  عملیات بازوی ترکیبی و مسافرتیCOMBINED ARM AND TRAVEL OPERATION 

148

هنگامی که عملکرد بازو و سفر کار می کنند، همزمان قرقره های بازو و قرقره های حرکتی در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت عملکردی منتقل می شوند و قرقره حرکت مستقیم توسط روغن به سمت چپ هل داده می شود. روغن پمپ جلویی از طریق قرقره بازوی 1 و قرقره بازوی 2 از طریق گذرگاه روغن موازی و تلاقی به داخل سیلندرهای بازویی جریان می یابد. روغن پمپ عقب از طریق قرقره حرکتی RH سوپاپ کنترل سمت راست و قرقره حرکت LH سوپاپ کنترل سمت چپ از طریق قرقره حرکت مستقیم به موتورهای مسافرتی می ریزد. بازو کار می کند و ماشین مستقیم حرکت می کند.

9. سطل ترکیبی و عملیات مسافرتی COMBINED BUCKET AND TRAVEL OPERATION

149

هنگامی که عملکرد سطل و سفر کار می کنند، همزمان قرقره سطل و قرقره های حرکتی در شیر کنترل اصلی توسط فشار روغن پیلوت از شیر کنترل از راه دور به موقعیت عملکردی منتقل می شوند و قرقره حرکت مستقیم توسط شیر کنترل از راه دور به سمت چپ هل داده می شود. فشار روغن از پمپ خلبان. روغن پمپ جلویی از طریق گذرگاه روغن تلاقی از طریق قرقره سطل به داخل سیلندر سطل جریان می یابد. روغن پمپ عقب از طریق قرقره حرکتی RH شیر کنترل سمت راست به داخل موتورهای مسافرتی جریان می یابد. قرقره حرکت LH شیر کنترل سمت چپ از طریق قرقره حرکت مستقیم شیر کنترل.
سطل کار می کند و ماشین مستقیم حرکت می کند.

ورود

پذیرفتن انصراف
جهت قیمت یا سفارش کالا با ما تماس بگیرید ۰۹۱۷۷۲۹۵۰۳۹ ۰۹۱۷۷۲۹۵۰۴۹ ۰۷۱۳۸۳۰۶۹۶۳