دستگاه پمپ Pump Device

دستگاه پمپ Pump Device
شیر کنترل اصلی Main Control Valve
  دستگاه Swing Device Swing
دستگاه Travel Device Travel
اهرم  RCV Lever Lever
اهرم RCV Pedal Pedal

 

 

دستگاه پمپ Pump Device

ساختار STRUCTURE
دستگاه پمپ از پمپ اصلی، رگلاتور و پمپ دنده ای تشکیل شده است.

8 1
9 1

پمپ اصلی MAIN PUMP
پمپ اصلی از دو پمپ پیستونی (جلو و عقب) و بلوک سوپاپ تشکیل شده است.

10 1

04 Gear pump
251 Support
710 O-ring
111 Drive shaft(F)
261 Seal cover(F)
717 O-ring
113 Drive shaft(R)
271 Pump casing
724 O-ring
114 Spline coupling
312 Valve block
725 O-ring
123 Roller bearing
313 Valve plate(R)
728 O-ring
124 Needle bearing
314 Valve plate(L)
732 O-ring
127 Bearing spacer
401 Hexagon socket bolt
774 Oil seal
141 Cylinder block
406 Hexagon socket bolt
789 Back up ring
151 Piston
466 VP Plug
792 Back up ring
152 Shoe
468 VP Plug
806 Hexagon head nut
153 Set plate
490 Plug
808 Hexagon head nut
156 Bushing
531 Tilting pin
824 Snap ring
157 Cylinder spring
532 Servo piston 885 Pin
158 Spacer
534 Stopper(L)
886 Spring pin
211 Shoe plate
535 Stopper(S)
901 Eye bolt
212 Swash plate
548 Pin
953 Set screw
214 Bushing
702 O-ring
954 Set screw

04 پمپ دنده ای
251 پشتیبانی
710اورینگ
111 محور محرک (F)
261 جلد مهر و موم (F)
717اورینگ
113 محور محرک (R)
271 محفظه پمپ
724اورینگ
114 کوپلینگ اسپلاین
312بلوک شیر
725اورینگ
123 غلتک
313 صفحه سوپاپ (R)
728اورینگ
124 یاتاقان سوزنی
314 صفحه سوپاپ (L)
732اورینگ
127 بلبرینگ اسپیسر
401 پیچ سوکت شش گوش
774مهر و موم روغن
141بلوک سیلندر
پیچ سوکت406 شش گوش
789 حلقه پشتیبان
151 پیستون
466 دوشاخه VP
792 حلقه پشتیبان
152 کفش
468 دوشاخه VP
806مهره سر شش گوش
153 ست بشقاب
490 دوشاخه
808مهره سر شش گوش
156 بوشینگ
531 پین کج
824 حلقه اسنپ
157 فنر سیلندر
532 سرو پیستون

885 پین
158 اسپیسر
534 درپوش (L)
886 پین فنری
211 بشقاب کفش
535 Stopper(S)
901 پیچ چشمی
212 بشقاب سواش
548 پین
953 پیچ تنظیم
214 بوشینگ
702 اورینگ
954 پیچ تنظیم

پمپ اصلی MAIN PUMP

پمپ ها ممکن است تقریباً در گروه چرخشی طبقه بندی شوند که یک حرکت چرخشی انجام می دهند و به عنوان کار می کنند بخش عمده عملکرد کل پمپ: گروه صفحه swash که نرخ تحویل را تغییر می دهد: و گروه پوشش سوپاپ که با مکش و تخلیه روغن تغییر می کند.

1_گروه روتاری Rotary group

گروه دوار شامل شفت محرک است(F) (111)، بلوک سیلندر (141)، پیستون کفش (151,152)،ست پلاک (153)، کرویبوش (156)، اسپیسر (158) و سیلندر بهار (157). محورمحرک پشتیبانی می شود با یاتاقان (123,124) در دو سر آن.کفش به پیستون به از یک جفت کروی دارای یک جیب به کاهش نیروی رانش ایجاد شده در اثر بارگذاری فشار و تعادل هیدرولیک به طوری که به آرامی روی کفش می لغزد بشقاب (211). زیر گروه تشکیل شده توسط یک پیستون و یک کفش به آن فشار داده می شود صفحه کفش توسط عمل فنر سیلندر از طریق نگهدارنده و الف بوش کروی به طور مشابه، بلوک سیلندر فشرده می شود در برابر صفحه سوپاپ (313) با عمل فنر سیلندر

Untitled 1

2_گروه بشقاب سواش Swash plate group

گروه swash plate از swash تشکیل شده است بشقاب (212)، بشقاب کفش (211)، بشقاب سواش پشتیبانی (251)، بوش کج (214)، کج شدن پین (531) و سروو پیستون (532). صفحه swash یک قسمت استوانه ای است در طرف مقابل کشویی تشکیل شده است سطح کفش است و توسط پشتیبانی swash اگر سروو پیستون به سمت راست حرکت کند و به عنوان نیروی هیدرولیک کنترل شده توسط رگولاتور به هیدرولیک پذیرفته شده است اتاقک واقع در دو طرف سروو پیستون، صفحه swash روی آن می لغزد پشتیبانی از صفحه swash از طریق کروی بخشی از پین کج برای تغییر کج زاویه (α)

11 1

3_گروه بلوک شیر Valve block group

گروه بلوک سوپاپ از شیر تشکیل شده است بلوک (312)، صفحه سوپاپ (313) و شیر پین صفحه (885).صفحه دریچه دارای دو خربزه شکل است پورت ها به بلوک سوپاپ ثابت می شوند و تغذیه و جمع آوری روغن به و از بلوک سیلندر روغن تعویض شده توسط صفحه سوپاپ می باشد از طریق راه به یک خط لوله خارجی متصل می شود بلوک شیر حال اگر محور محرک توسط یک پرایم به حرکت درآید محرک (موتور الکتریکی، موتور، و غیره)، آن بلوک سیلندر را از طریق یک اسپلاین می چرخاند پیوند در همان زمان اگر سوش صفحه مانند شکل (صفحه قبلی) کج شده است پیستون های چیده شده در بلوک سیلندر با احترام یک حرکت متقابل انجام دهید به بلوک سیلندر، در حالی که آنها می چرخند با بلوک سیلندر اگر به تک پیستون توجه کنید، آن را یک حرکت دور از دریچه انجام می دهد صفحه (فرایند مکیدن روغن) در 180درجه، و حرکتی به سمت صفحه سوپاپ (یا فرآیند تخلیه روغن) در بقیه 180 درجه. وقتی که صفحه swash دارای زاویه کج صفر است، پیستون هیچ ضربه ای ایجاد نمی کند و هیچ روغنی تخلیه نمی کند

تنظیم کننده REGULATOR

رگولاتور شامل کنترل جریان منفی، کنترل کل قدرت اسب و کنترل تغییر قدرت است

1_کنترل جریان منفی Negative flow control

با تغییر فشار پایلوت پی،زاویه کج پمپ (جریان تحویل) است تنظیم خودسرانه، همانطور که در شکل نشان داده شده است. این تنظیم کننده از جریان منفی است کنترلی که در آن جریان تحویل Q با افزایش فشار پیلوت کاهش می یابد. با این مکانیسم زمانی که خلبان فشار مربوط به جریان مورد نیاز برای کار دستور داده شده است پمپ فقط جریان مورد نیاز را تخلیه می کند، و بنابراین انرژی را بی فایده مصرف نمی کند

① عملکرد کاهش جریان Flow reducing function

② عملکرد افزایش جریان Flow increasing function

③ تنظیم مشخصه کنترل جریان Adjustment of flow control characteristic

 

کنترل کل اسب بخار Total horsepower control

رگولاتور کج شدن پمپ را کاهش می دهد زاویه (جریان تحویل) به طور خودکار برای محدود کردن گشتاور ورودی در یک مقدار مشخص با افزایش فشار تحویل P1 از خود پمپ و فشار تحویل P2پمپ همراه.(اسب بخار ورودی ثابت است زمانی که سرعت ثابت است.) از آنجایی که تنظیم کننده از حالت همزمان است نوع اسب بخار کل که توسط مجموع فشارهای بار این دو پمپ های پشت سر هم دو پمپ سیستم، محرک اصلی به طور خودکار است جلوگیری از بارگذاری بیش از حد، صرف نظر از وضعیت بار دو پمپ، زمانی که کنترل اسب بخار است در حال انجام. از آنجایی که این تنظیم کننده از نوع همزمان است کل اسب بخار نوع، آن را کنترل می کند زاویه کج (حجم جابجایی) از دو پمپ به همان مقدار با معادله زیر نشان داده می شود:
قلع = P1×q/2L + P2×q/2L= (P1+P2)×q/2L تابع کنترل اسب بخار است همانند تابع کنترل جریان و است در زیر خلاصه شده است رفتار قسمت های مربوطه، رجوع به بخش کنترل جریان).

① عملکرد پیشگیرانه اضافه بار Overload preventive function

 

12 1

هنگامی که فشار تحویل خود پمپ P1 یا فشار تحویل پمپ همراه P2 افزایش می یابد، آن را افزایش می دهد روی قسمت پلکانی پیستون جبران کننده (621) عمل می کند. جبران کننده را فشار می دهد میله (623) به سمت راست تا نیروی فنر بیرونی (625) و فنر داخلی (626) با نیروی هیدرولیک حرکت میله جبران کننده از طریق به اهرم 1(612) منتقل می شود پین (875). اهرم 1 به دور پین (875) (E) ثابت شده روی بدنه (601) می چرخد. از آنجایی که بخش سوراخ بزرگ (F) اهرم 1 حاوی یک پین بیرون زده (897) است که به بازخورد ثابت شده است.اهرم (611)، اهرم بازخورد حول نقطه تکیه نقطه D با چرخش اهرم 1 می چرخد و سپس قرقره (652) به سمت راست منتقل می شود. همانطور که قرقره حرکت می کند، فشار تحویل P1 پذیرفته می شود به بخش قطر بزرگ سروو پیستون از طریق پورت CL، باعث حرکت سروو پیستون به سمت آن می شود سمت راست، تحویل پمپ، سرعت جریان را کاهش می دهد و از وجود محرک اصلی جلوگیری می کند بیش از حد بارگذاری شده است. حرکت پیستون سروو از طریق نقطه D به اهرم بازخورد منتقل می شود اهرم بازخورد حول نقطه تکیه نقطه F می چرخد و قرقره به سمت چپ منتقل می شود. این قرقره حرکت می کند تا دهانه بین قرقره (652) و آستین (651) بسته شود.

② عملکرد تنظیم مجدد جریان  Flow reset function

13 1

با کاهش فشار تحویل پمپ خود P1 یا فشار تحویل پمپ همراه P2، میله جبران کننده (623) با عمل فنرها (625 و 626) به عقب رانده می شود تا بچرخد.اهرم 1 (612) حول نقطه E. چرخش اهرم 1 باعث چرخش اهرم بازخورد (611) می شود. در اطراف نقطه تکیه نقطه D و سپس قرقره (652) به سمت چپ حرکت کنید. در نتیجه پورت CL راهی به بندر تانک باز می کند. این باعث می شود که پیستون سروو به سمت چپ حرکت کند و سرعت تحویل پمپ افزایش یابد. حرکت پیستون سروو با عمل فیدبک به قرقره منتقل می شود مکانیزم حرکت آن تا زمانی که دهانه بین قرقره و آستین بسته شود.

③ زاویه کج کم (جریان کم) تابع ترجیحی را فرمان می دهد Low tilting angle(Low flow) command preferential function

همانطور که در بالا ذکر شد، دستورات زاویه کنترل جریان و کنترل اسب بخار هستند
از طریق بخش های سوراخ بزرگ (C & F) اهرم های 1 و 2 به اهرم بازخورد و قرقره منتقل می شود.
با این حال، از آنجایی که بخش های C و F دارای پین های (Ø4) هستند که از سوراخ بزرگ (Ø8) بیرون زده اند، فقط اهرمی که زاویه کج را کاهش می دهد با پین (897) تماس می گیرد. سوراخ (Ø8) در اهرم یک کج بزرگتر دستور زاویه بدون تماس با پین (897) آزاد می شود. چنین روش انتخاب مکانیکی اجازه ترجیح فرمان زاویه کج پایین تر کنترل جریان و کنترل اسب بخار را می دهد.

④ تنظیم اسب بخار ورودی Adjustment of input horsepower

از آنجایی که رگلاتور از نوع کل اسب بخار تجمعی است، پیچ های تنظیم هر دو را تنظیم کنید پمپ های جلو و عقب، هنگام تغییر مقادیر تنظیم شده اسب بخار تغییر فشار مقادیر با تنظیم بر اساس دو پمپ تحت فشار در یک زمان است و مقادیر خواهد بود زمانی که فقط یک پمپ بارگیری می شود دو برابر شود.

تنظیم فنر بیرونی Adjustment of outer spring

با شل کردن شش ضلعی آن را تنظیم کنید مهره (630) و با سفت کردن (یا شل کردن) پیچ تنظیم C(628).سفت کردن پیچ کنترل را تغییر می دهد نمودار به سمت راست و افزایش می دهد اسب بخار ورودی همانطور که در نشان داده شده است شکل. از زمان چرخاندن تنظیم پیچ C با نوبت N تنظیم را تغییر می دهد از فنر داخلی(626)، برگردانید پیچ تنظیم QI (925) با پیچ N×Aدر ابتدا. (A=2.2)

14 1

مقادیر تنظیم در جدول نشان داده شده است Adjusting values are shown in table

15 1

تنظیم فنر داخلی Adjustment of inner spring

با شل کردن مهره شش گوش آن را تنظیم کنید(801) و با سفت کردن (یا شل شدن) پیچ تنظیم QI (925).سفت کردن پیچ باعث افزایش جریان می شود و سپس اسب بخار ورودی به عنوان در شکل نشان داده شده است.

شیرهای تنظیم در جدول نشان داده شده است Adjusting valves are shown in table

16 1

کنترل تغییر قدرت Power shift control

17 1
18 1

شیر تنظیم شده اسب بخار با تغییر سطح جریان فرمان شیر کاهنده فشار متناسب متصل به پمپ جابجا می شود. فقط یک شیر کاهنده فشار متناسب ارائه می شود.
با این حال، فشار ثانویه Pf (فشار تغییر قدرت) به بخش کنترل اسب بخار هر تنظیم کننده پمپ از طریق مسیر داخلی پمپ وارد می شود تا آن را به همان سطح اسب بخار تنظیم شده تغییر دهد.
این عملکرد اجازه تنظیم دلخواه توان خروجی پمپ را می دهد و در نتیجه سطح توان بهینه را با توجه به شرایط عملیاتی فراهم می کند.
فشار تغییر قدرت Pf، اسب بخار تنظیم شده پمپ را تا سطح دلخواه کنترل می کند، همانطور که در شکل نشان داده شده است. با افزایش فشار تغییر قدرت Pf، میله جبران کننده (623) از طریق پین (898) و پیستون جبران کننده به سمت راست حرکت می کند. (621). این زاویه چرخش پمپ و سپس اسب بخار تنظیم شده را به همان روشی که در عملکرد پیشگیرانه اضافه بار کنترل اسب بخار توضیح داده شده کاهش می دهد. برعکس، با کاهش فشار تغییر قدرت Pf، اسب بخار تنظیم شده افزایش می یابد.

تنظیم حداکثر و حداقل جریان Adjustment of maximum and minimum flows

آن را با شل کردن مهره شش گوش (808) و با سفت کردن (یا شل کردن) پیچ تنظیم (954) تنظیم کنید. حداکثر جریان فقط بدون تغییر سایر مشخصات کنترل تنظیم می شود.

19 1

تنظیم حداقل جریان Adjustment of minimum flow

آن را با شل کردن مهره شش گوش (808) و با سفت کردن (یا شل کردن) پیچ تنظیم سر سوکت شش ضلعی (953) تنظیم کنید. به طور مشابه با تنظیم حداکثر جریان، سایر ویژگی ها تغییر نمی کنند.
با این حال، به یاد داشته باشید که اگر بیش از حد سفت شود، اسب بخار مورد نیاز در طول حداکثر فشار تحویل (یا در هنگام تخلیه) ممکن است افزایش یابد.

20 1

کنترل برش Qmax cut control

رگولاتور حداکثر جریان تحویل را با وارد کردن فشار پایلوت Pm تنظیم می کند. از آنجایی که این یک روش کنترل 2 حالته است، حداکثر جریان تحویل ممکن است در دو مرحله با غیرفعال کردن فشار پایلوت Pm تغییر کند. (حداکثر جریان کنترل در سطح متوسط قابل کنترل نیست.)

21 1

توضیح کاربردی Functional explanation

همانطور که در شکل نشان داده شده است، فشار پیلوت Pm حداکثر جریان را در دو مرحله تغییر می دهد. هنگامی که فشار پیلوت Pm داده می شود، به سمت چپ پیستون QMC(648) وارد می شود. پیستون QMC، استاپر (647) و پیستون پیلوت (643) را به سمت راست حرکت می دهد، بر نیروی فنر پیلوت (646) غلبه می کند، در نتیجه جریان تحویل پمپ را کاهش می دهد. از آنجایی که پیچ تنظیم QMC (642) با یک فلنج، QMC پیستون در تماس با فلنج متوقف می شود و موقعیت پیستون پیلوت در این زمان حداکثر دبی پمپ را تعیین می کند.

تنظیم جریان برش Adjustment of Qmax cut flow

آن را با شل کردن مهره شش گوش (801) و با سفت کردن (یا شل کردن) پیچ تنظیم MC (642) تنظیم کنید. سفت کردن پیچ جریان برش Qmax را همانطور که در شکل نشان داده شده است کاهش می دهد.

ورود

پذیرفتن انصراف
جهت قیمت یا سفارش کالا با ما تماس بگیرید ۰۹۱۷۷۲۹۵۰۳۹ ۰۹۱۷۷۲۹۵۰۴۹ ۰۷۱۳۸۳۰۶۹۶۳